وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN

 شیهان محمد منصوری فرد

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN

 

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و رییس سبک در ایران

 mansourifard@irankwf.com  

 

 

 

 

 شیهان امین امینی

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN

 

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و نایب رییس سبک در ایران

amini@irankwf.com      

 

 

شیهان جهانبخش مرادی

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN

 

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و عضو کمیته فنی سبک در ایران

moradi@irankwf.com

 

 

 

 شیهان محمود زرکش

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN

 

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و عضو کمیته فنی سبک در ایران 

zarkesh@irankwf.com      

 

 

شیهان احمد فیض آبادی 

 

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN عضو کمیته فنی سبک در ایران 

 

 

مسئول کمیته فرهنگی

مهندس محمد نهضت

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN

دبیر سبک

محمد حسین محمودی

 وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبیلو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation -IRAN